شرایط نمایندگی

سابقه در پخش و فروش محصولات منجمد

داشتن سردخانه زیر صفر

داشتن ماشین یخچالدار

دارا بودن نیروی پخش