انواع برگر ها

 

Hamburger-30

ترکیبات : 30 % گوشت، پیاز، پودر سوخاری نمک و ادویه مخصوص واستو

Hamburger-60

ترکیبات : 60 % گوشت، پیاز، پودر سوخاری نمک و ادویه مخصوص واستو

Hamburger-85

ترکیبات : 90 % گوشت، پیاز، پودر سوخاری نمک و ادویه مخصوص واستو